New Product Development: Hoạch định Phát triển Sản phẩm mới

New Product Development: Hoạch định Phát triển Sản phẩm mới

Marketer Hiệp Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant

Rất tiếc. Khoá học này đã ngừng xuất bản

Xin lỗi vì sự bất tiện này. Bạn vui lòng tìm xem thêm các khoá học khác trên Brand Camp.